Τύποι Θεωρήσεων

Τύποι Θεωρήσεων

 

Τύπος

Περιγραφή

Θεώρηση διέλευσης μέσω αερολιμένα (Κατηγορία Α) [ATV]

Επιτρέπει στους ξένους υπηκόους να περάσουν από την περιοχή διεθνούς διέλευσης των κυπριακών αεροδρομίων χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια μιας στάσης ή μεταφοράς μεταξύ δύο σταδίων μιας διεθνούς πτήσης. Η ATV αποτελεί εξαίρεση στο γενικό δικαίωμα διέλευσης χωρίς βίζα μέσω Κύπρου.

Θεώρηση βραχείας διαμονής (Κατηγορία Γ)

Δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για λόγους διαφορετικούς από τη μετανάστευση, για μέγιστη περίοδο 90 ημερών εντός 6 μηνών.

Θεώρηση πολλαπλών εισόδων (Κατηγορία Γ)

Οι θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων (έως 5 έτη) χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών που παρέχουν αποδείξεις για συχνές επισκέψεις στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Όπως και με τη θεώρηση βραχείας διαμονής, η διάρκεια της διαμονής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε οποιοδήποτε εξάμηνο, ξεκινώντας από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου.

Θεώρηση που εκδίδεται στα σύνορα (Κατηγορία Γ)

Θεωρήσεις Βραχείας Διαμονής και ATV μπορούν να χορηγηθούν κατ 'εξαίρεση (μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) κατά την άφιξη στα νόμιμα λιμάνια εισόδου στη Δημοκρατία.

Επέκταση θεώρησης (Κατηγορία Γ)

Οι κάτοχοι θεώρησης κατηγορίας Γ μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην τοπική Μονάδα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για παράταση της θεώρησής τους για περίοδο έως 90 ημέρες από την ημερομηνία εισόδου, εντός 6 μηνών. Σε περίπτωση που η χορηγούμενη θεώρηση φέρει την ένδειξη «Τελική», απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Διεύθυνσης Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Θεώρηση Μακράς Διαμονής (Κατηγορία Δ)

Αυτή η θεώρηση παρέχει στους αλλοδαπούς τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία για χρονικό διάστημα έως ενός έτους.