Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας διατίθενται μέσω των επιλογών που φαίνονται πιο κάτω.

Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@mfa.gov.cy 

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία που χρειάζεστε μέσω της επιλογής "Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό" από το κεντρικό μενού.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: +357 22 651000

Τηλεομοιότυπο: +357 22 661881

 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου,
1447 Λευκωσία,
Κύπρος
 
 
 
 
 

 
Ωράριο Εργασίας
 
Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός δημοσίων αργιών) 
από 07:30 μέχρι 16:00

Σχέδιο Δημοσίευσης
Υπουργείου Εξωτερικών


Σχέδιο Δημοσίευσης του Υπουργείου Εξωτερικών: Ετοιμάστηκε με βάση το Άρθρο 7 του Νόμου που ρυθμίζει το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Ν. 184(Ι)/2017 και αφορά τις προσβάσιμες πληροφορίες που παρέχει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της ιστοσελίδας του σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Α. Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελείται από τις ακόλουθες Μονάδες/Διευθύνσεις:

1) Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
2) Γραφείο Γενικού Διευθυντή, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μεταρρύθμισης και Νομικός Σύμβουλος
3) Μονάδα Ενσωμάτωσης Διάστασης του Φύλου (ΜΕΔΦ)
4) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)
5) Μονάδα Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας (ΜΕΔΔ)
6) Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΓΕΥ)
7) Πολιτική Διεύθυνση – Πολυμερείς σχέσεις και Ασφάλεια
8) Διεύθυνση Κυπριακού και Τουρκίας
9) Πολιτική Διεύθυνση – Διμερείς σχέσεις & Συντονισμός ΣΕΥ
10) Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής
11) Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
12) Διεύθυνση Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
13) Διεύθυνση Ενέργειας και Θαλάσσιας Πολιτικής
14) Διεύθυνση Οικονομικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας

Στο «Σχέδιο Δημοσίευσης» του Υπουργείου Εξωτερικών παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές για την επίσημη ιστοσελίδα του που περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Μονάδων/Διευθύνσεων του, οι οποίες δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμες στο κοινό δωρεάν.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς συνδέσμους που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν την επικοινωνία, σημεία επαφής, θεσμικά πλαίσια, κ.α. για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy

 

B. Προβλέψεις του Νόμου 184(Ι)/2017 (Γενική αναφορά)

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών εμπίπτουν στο πλαίσιο του Νόμου 184(Ι)/2017 και δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του. Σύμφωνα με τον Νόμο τα Εθνικά διαβαθμισμένα έγγραφα δεν δημοσιεύονται ούτε κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στις περιπτώσεις αιτήσεων πρόσβασης σε πληροφορίες τις οποίες το Υπουργείο Εξωτερικών δεν δύναται να παρέχει, είτε γιατί εμπίπτουν σε κάποια από τις εξαιρέσεις, είτε γιατί η πρόσβαση τους παρέχεται με άλλον τρόπο, θα ενημερώνονται αναλόγως.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Γραφείο της αρμόδιας Επιτρόπου, απαριθμεί πιο κάτω τις πρόνοιες του Νόμου, οι οποίες περιέχουν περιορισμούς πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημοσίου:

(1) Το Άρθρο 3 του Νόμου αυτού, στο εδάφιο 2, καθορίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του δημοσίου δεν υφίσταται στην περίπτωση που η αίτηση για παροχή πληροφοριών αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε ο αιτητής είναι το υποκείμενο των δεδομένων είτε τρίτο πρόσωπο προς αυτά και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018).

Το ίδιο Άρθρο, στο εδάφιο 3, ορίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν υφίσταται στην περίπτωση που η αποκάλυψη των πληροφοριών από τη Δημόσια Αρχή που τις κατέχει, εκτός των πλαισίων του εν λόγω Νόμου (i) ρυθμίζεται δυνάμει οποιασδήποτε άλλη ειδικής Νομοθεσίας (ii) δεν είναι συμβατή με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή (iii) θα συνιστούσε ή θα τιμωρείτο ως αδίκημα περιφρόνησης δικαστηρίου

(2) Στο Άρθρο 22 του ίδιου Νόμου προνοείται ότι οι πληροφορίες που κατέχει μια δημόσια αρχή είναι εξαιρούμενες πληροφορίες, για πρόσβαση εάν έχουν άμεσα ή έμμεσα δοθεί στην εν λόγω δημόσια αρχή, από ή σχετίζονται με, οποιαδήποτε από τα σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών και Εθνική Φρουρά)

(3) Δυνάμει των διατάξεων του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου (184(Ι)/2017) και, συγκεκριμένα, του Άρθρου 25 του ρηθέντος Νόμου, το Υπουργείο Εξωτερικών επιφυλάσσει το δικαίωμά του να μην παρέχει σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη παραβλάπτει ή πιθανόν να παραβλάψει

α) τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους,
β) τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού ή διεθνούς δικαστηρίου,

γ) τα συμφέροντα της Δημοκρατίας στο εξωτερικό,

δ) την προώθηση ή προστασία, από τη Δημοκρατία, των συμφερόντων της στο εξωτερικό, όπως και πληροφορίες που είναι εμπιστευτικής φύσεως και λήφθηκαν από οποιοδήποτε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία, ή από διεθνή οργανισμό ή από διεθνές δικαστήριο. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Εξωτερικών να αποφασίζει για το κατά πόσο οι πληροφορίες που ζητούνται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αφορούν στις ανωτέρω κατηγορίες και, συνεπώς, δεν μπορούν να παρασχεθούν ή/και δεν προκύπτει υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής τέτοιων πληροφοριών.

 

Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών: Θεματικές Ενότητες

 

Διεύθυνση Θεματικές ενότητες Σχετικό link στην επίσημη ιστοσελίδα Τέλος
Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό Ενημέρωση κοινού https://mfa.gov.cy/el/embassies,-high-commissions,-consulates-general-and-honorary-consulates-by-country.html Δωρεάν
Ιστορική αναδρομή ΥΠΕΞ Γενικά https://mfa.gov.cy/el/history/ Δωρεάν
Αποστολή και όραμα ΥΠΕΞ Γενικά https://mfa.gov.cy/mission,-organisation-and-finances/ Δωρεάν
    https://mfa.gov.cy/vacancies/  
Εξωτερική πολιτική Γενικά https://mfa.gov.cy/goals-and-objectives/ Δωρεάν
Κυπριακό πρόβλημα Γενικά https://mfa.gov.cy/el/historical-background.html Δωρεάν
Θέματα Πρωτοκόλλου Γενικά https://mfa.gov.cy/el/protocol-information/ Δωρεάν
Προξενικές Υπηρεσίες  - Ταξιδιωτικές οδηγίες Ενημέρωση κοινού https://mfa.gov.cy/el/travel-advice/ Δωρεάν
Κύπριοι πολίτες στο εξωτερικό & υπηρεσίες προς το κοινό Ενημέρωση κοινού https://mfa.gov.cy/el/cyprus-citizens-abroad/ Δωρεάν
Θεωρήσεις εισόδου Ενημέρωση κοινού https://mfa.gov.cy/el/visa-information/ Δωρεάν
    https://mfa.gov.cy/types-of-visa.html  
    https://mfa.gov.cy/no-visa-requirement.html  
    https://mfa.gov.cy/requiring-visa-to-enter.html  
    https://mfa.gov.cy/application-process-and-requirements.html  
    https://mfa.gov.cy/visa-fees.html  
    https://mfa.gov.cy/important-information-concerning-travel-to-occupied-area.html  
Προξενικά έντυπα Ενημέρωση κοινού https://mfa.gov.cy/el/consular-forms.html Δωρεάν
Δελτία τύπου /ειδήσεις Γενικά https://mfa.gov.cy/el/press-releases/ Δωρεάν