Αποστολή, Οργάνωση & Προϋπολογισμός

Το Υπουργείο Εξωτερικών ως ο κύριος φορέας ενάσκησης της εξωτερικής πολιτικής του κράτους έχει ως αποστολή του τη διασφάλιση και προαγωγή των συμφερόντων και δικαιωμάτων της κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της ως και τη συμβολή της Δημοκρατίας στις προσπάθειες προώθησης της διεθνούς ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές γίγνεσθαι και οι συνεχείς οικονομικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη  αναπροσαρμογής, μεταξύ άλλων, της διπλωματικής δράσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο κατόπιν αποτίμησης των κρατούντων διεθνών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα δημόσιου διαλόγου που διεξήγαγε πότε; για ποιο θέμα;, προχώρησε το 2019, στο πλαίσιο μιας ευρείας διαδικασίας μεταρρύθμισής του, στην υιοθέτηση ενός αναπροσαρμοσμένου στρατηγικού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό οικοδομείται επί του οράματος ενάσκησης μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής με ξεκάθαρο προσανατολισμό και επικέντρωση του έργου που επιτελείται στην προστασία και αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Δημοκρατίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Πρωταρχικός στόχος και προμετωπίδα της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει η ουσιαστική συμβολή του στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου αφορά κυλιόμενη περίοδο τριών ετών και αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα στη βάση των πορισμάτων που εξάγονται από την εξαμηνιαία παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου από την Κεντρική Διοίκηση και τις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας.

Το κείμενο της στρατηγικής 2021-2023 περιλαμβάνει τις προτεραιότητες δράσης του Υπουργείου όπως προκύπτουν από τη βασική επιδίωξή του να συμβάλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της πρόσθετης αξίας της Δημοκρατίας στις διεθνείς της σχέσεις μέσα από δράσεις συνέργειας και συνεργασίας.

Οι κύριες προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο ισχύον σχέδιο στρατηγικής είναι η αναβάθμιση της δράσης της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας, η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ, η ενίσχυση της κυπριακής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο και η αναβάθμιση της εξωτερικής δράσης της Δημοκρατίας.

Οργανόγραμμα Υπουργείου Εξωτερικών

Οργανόγραμμα ΥΠΕΞ

 

 

 

Ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2023 έχει ετοιμαστεί στη βάση κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το σύνολο του προϋπολογισμού για το έτος, ανέρχεται σε €102.789.084.

Το ποσό αυτό αποτελείται κυρίως από δαπάνες που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις (€80.6 εκ. ή ποσοστό 78%), όπως είναι υποχρεωτικές συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς (€5.8 εκ), συνεισφορά για την Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο (€15.5 εκ), συνεισφορές για παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας (€3.5 εκ), συνεισφορές για παροχή Αναπτυξιακής και Τεχνικής Βοήθειας προς ξένες χώρες (€6.4 εκ), ενοίκια κτιρίων στο εσωτερικό (1.1 εκ.) και στο εξωτερικό (€7.7 εκ), και τα έξοδα μισθοδοσίας του μόνιμου και επιτόπιου προσωπικού (€26.6 εκ), καθώς και άλλες Αναπτυξιακές δαπάνες όπως πχ αγορά μηχανημάτων και αγορά/ανέγερση/βελτιώσεις κτιρίων (€14 εκ).

Οι υπόλοιπες δαπάνες αποτελούν τα λειτουργικά έξοδα του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών (€22.1 εκ. ή ποσοστό 22%).

Οι δαπάνες του ΥΠΕΞ αποτελούν περίπου το 1% των συνολικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Προυπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2023

Σημειώσεις (Γενικές) Προϋπολογισμού 2023

Μνημόνια και Συνοπτική Εικόνα Προϋπολογισμού ΥΠΕΞ