Προκηρύξεις θέσεων & Πρακτική Άσκηση

Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Αρχείο και Επικοινωνίες, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Η απασχόληση θα διέπεται από τις “Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

29 October 2020

Προθεσμία

23 November 2020

Θέση Γραφέα Λογιστηρίου/Αρχειοφύλακα, Κυπριακή Πρεσβεία στο Παρίσι

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα Λογιστηρίου / Αρχειοφύλακα, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Λογιστήριο και Αρχείο της Πρεσβείας. Τα καθήκοντα της θέσης, εκτός των λογιστικών καθηκόντων, περιλαμβάνουν χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών και κρυπτογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία…

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε

30 October 2020

Προθεσμία

13 November 2020

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές, πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών. 

Οι αιτούντες θα πρέπει:

(α) να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα,
(β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους (πχ 60 μονάδες),
(γ) να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας στην περίπτωση που αιτούνται τοποθέτηση τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς απολαβές και δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α.

Η Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ηλεκτρ. διευθυνση internship@mfa.gov.cy είτε απευθείας στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και οι αιτούντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για άλλη χρονική περίοδο. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι  υπογράφουν Συμβόλαιο χωρίς αμοιβή το οποίο να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της άσκησης.

Το έντυπο Αίτησης διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν θεσπίσει ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υψηλού επιπέδου το οποίο δίνει την ευκαιρία σε καταρτισμένους νέους επαγγελματίες από τα Kράτη Mέλη της ΕΕ,συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, να εργαστούν στις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανάτο παγκόσμιο. Ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν από πρώτο χέρι εμπειρία στο έργο των Αντιπροσωπειών και σε βάθος κατανόηση του ρόλου τους στην υλοποίηση των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για την περίοδο 2021-2023, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα στον ιστότοπο της ΕΥΕΔ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το κεντρικό σημείο για τη διαβίβαση των αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σύμφωνα στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης μέσω e-mail, στη διεύθυνση  administration@mfa.gov.cy μέχρι και την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021. 

Τυχόν απορίες μπορούν να απευθυνθούν είτε στο προαναφερόμενο email, είτε τηλεφωνικώς στους αριθμούς +357 22651286 ή +357 94041636.