Διαδικασία αίτησης και προϋποθέσεις

Διαδικασία αίτησης και προϋποθέσεις

 • Προξενικοί υπάλληλοι στη Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου έχει κατατεθεί η αίτηση για θεώρηση εισόδου, αξιολογούν τον σκοπό του ταξιδιού του αιτούντος/ούσας και την προθυμία του/της να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του/της.
 • Οι αιτούντες/αιτούσες θεώρηση θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στη διαπιστευμένη, αρμόδια ή πιο εύκολα προσβάσιμη Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα της συνήθους διαμονής τους (ή αλλού), ή στη χώρα όπου σκοπεύουν να ταξιδέψουν ως ενδιάμεσο σταθμό καθοδόν για την Κύπρο.
 • Τα διαβατήρια πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 3 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο.
 • Πρέπει να υποβληθεί έγκυρη απόδειξη διαμονής (θεώρηση/κάρτα μόνιμης διαμονής/διαβατήριο).
 • Κάθε αιτών πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει δεόντως το έντυπο αίτησης θεώρησης. Με την υπογραφή του ο αιτών πιστοποιεί ότι γνωρίζει τις νομικές συνέπειες της δήλωσης ψευδών ή ελλιπών πληροφοριών σε διαδικασίες θεώρησης.
 • Μια φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου πρέπει να στερεωθεί στην αίτηση για θεώρηση εισόδου.
 • Το τέλος θεώρησης (συμβουλευτείτε τον σχετικό πίνακα) δεν επιστρέφεται και πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Επιστολή πρόσκλησης από την εταιρεία φιλοξενίας/ οργανισμό/ συνεργάτη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η δήλωση για ανάληψη ευθύνης για φιλοξενία είναι πάντα απαραίτητη. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον φιλοξενούντα/τη φιλοξενούσα και να πιστοποιηθεί από πιστοποιούντα υπάλληλο.
 • Προκρατήσεις πτήσεων (μετ’ επιστροφής) και κράτηση ξενοδοχείου ή απόδειξη άλλου καταλύματος. Συνιστάται στον αιτούντα/αιτούσα να μην αγοράσει τα εισιτήρια για το ταξίδι του/της μέχρις ότου εκδοθεί η θεώρηση.
 • Ταξιδιωτική Iατρική Aσφάλιση για την περίοδο διαμονής στην Κύπρο, με ελάχιστη κάλυψη 30.000 ευρώ για κάθε άτομο ξεχωριστά.  Επιπρόσθετα, η ασφάλιση πρέπει:

- Να καλύπτει όλα τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, την επείγουσα ιατρική φροντίδα ή/και την επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη.

- Να καλύπτει την περίοδο διαμονής στην Κύπρο.

Σημαντικές πληροφορίες

Η κατοχή έγκυρης θεώρησης δεν παρέχει στον κάτοχο ανεπιφύλακτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αιτών/η αιτούσα μπορεί επίσης να κληθεί να προσκομίσει ορισμένα επιπλέον στοιχεία κατά την άφιξή του.

Η υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων δεν εγγυάται την αυτόματη έκδοση της θεώρησης. Η Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου υποβάλλεται η αίτηση θεώρησης, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Τραπεζική εγγύηση, με ισχύ για δέκα χρόνια, (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) που εκδόθηκε στο όνομα του Διευθυντή του Τμήματος. Το πρωτότυπο της Τραπεζικής Εγγύησης πρέπει να υποβληθεί στο προαναφερθέν Τμήμα, ενώ αντίγραφο αυτού, σφραγισμένο από το οικείο Τμήμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της αίτησης θεώρησης.
 • Απόδειξη απασχόλησης, δηλ. πιο πρόσφατη δήλωση φόρου εισοδήματος, πιστοποιητικό απασχόλησης (περιλαμβανομένου του πλήρους ονόματος του εργοδότη, πλήρους διεύθυνσης και αριθμού τηλεφώνου με κωδικό περιοχής) σχετικά με τη θέση ή την επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντος/της αιτούσας, το εισόδημα, τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης· επιστολή εγκεκριμένης άδειας απουσίας υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή απόδειξη εγγραφής και εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας του αιτούντος/αιτούσας (για αυτοαπασχολούμενους/ες αιτούντες/αιτούσες) στη χώρα κατοικίας, π.χ. δηλώσεις φόρου εισοδήματος, τραπεζικά πιστοποιητικά, έγγραφα των εταιρικών λογαριασμών ή άλλα.
 • Απόδειξη επαρκών οικονομικών μέσων τόσο για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα ιθαγένειας ή συνήθους διαμονής του αιτούντος/αιτούσας, ή για τη διέλευση μέσω τρίτης χώρας για την οποία διαθέτει έγκυρη θεώρηση ή άδεια παραμονής. ( 3μηνη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, κατάσταση ταμιευτηρίου).
 • Οι αιτήσεις που αφορούν ανηλίκους πρέπει να υποβάλλονται μαζί με επιστολή υπογεγραμμένη από τους δύο γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες, με την οποία να επιτρέπουν στον/ην ανήλικο/η να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Απαιτείται επίσης απόδειξη της σχέσης μεταξύ του ανηλίκου και του ή των εξουσιοδοτημένων προσώπων (έγγραφα αποδεκτά: αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε γονέα, συνοδευόμενο από αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ανηλίκου που αναφέρει τα ονόματα των γονέων · πιστοποιητικό θανάτου, κατά περίπτωση, και, σε περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας, αντίγραφο δικαστικού εγγράφου που το πιστοποιεί).
 • Απόδειξη προσωπικής κατάστασης: απόσπασμα από οικογενειακό αρχείο ή οικογενειακό βιβλίο, προηγούμενα διαβατήρια ή δήλωση διαβατηρίου από το Γραφείο Μετανάστευσης.

 

Ειδικές περιπτώσεις

Ελλείψει διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας ιθαγένειας του/της αιτούντος/ουσας ή/και της συνήθους διαμονής, ή ελλείψει Διπλωματικής Αποστολής Κύπρου στη χώρα ιθαγένειας του/της αιτούντος/ούσας ή/και συνήθης διαμονή, το τελευταίο μπορεί να υποβάλει την Αίτηση Θεώρησης, στην πιο προσιτή Διπλωματική Αποστολή ή Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αιτήσεις θεώρησης μπορούν να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου της DHL με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τη Διπλωματική Αποστολή Κύπρου.