Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία δεδομένων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Στο Υπουργείο Εξωτερικών (εφεξής «το Υπουργείο») ασκούμε τη δέουσα επιμέλεια και διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών κάθε φορά που υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για αιτιολογημένους λόγους. Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων μας ή των καθηκόντων μας που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον από το Υπουργείο ή/και τις Κυπριακές Αποστολές στο εξωτερικό, με στόχο την παροχή υπηρεσιών και για σκοπούς επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο από υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα και τη δέουσα εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών μας και τους υπεργολάβους τους, με τους οποίους έχουμε συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου ή για τον κύκλο ζωής της παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε έως ότου ακυρώσετε την υπηρεσία στην οποία έχετε εθελούσια εγγραφεί (είδη ειδήσεων και ειδοποιήσεις).

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου dpo@mfa.gov.cy