Θεωρήσεις Εισόδου

Η θεώρηση εισόδου (γνωστή και ως ‘βίζα’) είναι άδεια που εκδίδεται σε αλλοδαπούς επισκέπτες για σκοπούς εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για βραχείας (μικρότερης των 90 ημερών) ή και μακράς (μέχρι ένος έτος) διάρκειας παραμονή. Οι θεωρήσεις εισόδου που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εθνικής ισχύος, δίδουν δηλαδή το δικαίωμα στον κάτοχο για είσοδο μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα είδη θεωρήσεων και τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από αλλοδαπούς επισκέπτες, καθώς και για το πώς μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση στην πλησιέστερη Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας (ή στο Κέντρο Θεωρήσεων στο οποίο θα σας παραπέμψει η Αποστολή).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν από τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας, και ορισμένοι Επίτιμοι Πρόξενοι και Προξενεία της Κύπρου στο εξωτερικό είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αιτήσεις και να εκδίδουν θεωρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντοτε χρήσιμο και συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν εκ των προτέρων με την Πρεσβεία ή το Προξενείο όπου σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για λήψη περαιτέρω πληροφοριών και για καθοδήγηση.

1. Κεκτημένο Σένγκεν / Νομοθεσία Θεωρήσεων

2. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Έκδοσης Θεωρήσεων Εισόδου (CY - VIS)

Ατομικά δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα δεδομένα του στο VIS (σύστημα έκδοσης θεωρήσεων) και μπορεί να ζητήσει πρόσβαση για να διορθωθούν τα ανακριβή δεδομένα που το αφορούν και να διαγραφούν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί παράνομα.

Δείγματα Επιστολών που άπτονται των δικαιωμάτων των πολιτών:

3.  Πληροφορίες για Θεωρήσεις Εισόδου

Τύποι Θεωρήσεων

Κατηγορίες προσώπων που δεν απαιτείται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στη Δημοκρατία

Χώρες των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στη Δημοκρατία

Χώρες των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση για διέλευση μέσω αερολιμένα

Διαδικασία αίτησης και προϋποθέσεις

Τέλη θεωρήσεων

Σημαντική ενημέρωση αναφορικά με επισκέψεις στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Δημοκρατίας