Θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρ. Γραμματέως της/του Μόνιμου Αντιπρόσωπου για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 3.100 ευρώ.

 

Καθήκοντα και ευθύνες

• Διαχείριση του προγράμματος συναντήσεων του Μόνιμου Αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένου προγραμματισμού/διοργάνωσης συναντήσεων, γευμάτων/δείπνων και δεξιώσεων).

• Συντονισμός οριζόντιας πολιτικής και παρακολούθηση των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, παρακολούθηση των εκθέσεων προόδου και σημειωμάτων σε στενή συνεργασία με τον ANTICI και τους εμπλεκόμενους συναδέλφους.

• Χειρισμός εμπιστευτικών και διαβαθμισμένων εγγράφων.

• Συντονισμός της προετοιμασίας του εβδομαδιαίου φακέλου του Μόνιμου Αντιπροσώπου για τις συνεδριάσεις της ΕΜΑ, προετοιμασία του φακέλου για διμερείς συναντήσεις, Ευρωπαϊκά Συμβούλια και τα Συμβούλια Υπουργών.

• Σε ό,τι αφορά στις θεσμικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και ΕΕ, διαχείριση αλληλογραφίας από και προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με υπαλλήλους της ΕΕ.

• Οργάνωση και συντονισμός των Συμβουλίων Υπουργών και της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (κράτηση ξενοδοχείων στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο). Διοργάνωση πρoγευμάτων/γευμάτων/δείπνων εργασίας των Υπουργών ή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

• Υπεύθυνος επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των υπουργείων στην Κύπρο. Προγραμματισμός συναντήσεων για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους Υπουργούς της Κυβέρνησης.

• Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των Συμβουλίων Υπουργών της ΕΕ και της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

• Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών με τη θέση καθηκόντων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

• Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

• Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

 

Πέραν των πιο πάνω, τα πιο κάτω θα αποτελούν πλεονέκτημα

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή δίπλωμα σχολής ανώτερης εκπαίδευσης.

• Γνώση της φλαμανδικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν σε προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η ΜΑΕΕ δεν καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα μετάβασης και διαμονής στις Βρυξέλλες καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ή/και μετέπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, καθώς και αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών σ’ ότι αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, στην ταχυδρομική διεύθυνση 'Permanent Representation of Cyprus to the EU, Av. Cortenbergh 61, 1000 Brussels', υπόψη της κας Μαρίας Μιχαηλίδου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mimichaelidou@papd.mof.gov.cy.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 12 Οκτωβρίου.