Θέση Οδηγού/Κλητήρα, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Οδηγού/Κλητήρα για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 1878,97 Ευρώ.

 

Καθήκοντα και ευθύνες

• Διακίνηση Μόνιμου Αντιπροσώπου και κρατικών αξιωματούχων, εντός και εκτός Βρυξελλών/Βελγίου (στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, θα απαιτείται η διανυκτέρευση εκτός έδρας).

• Συντήρηση, καλή λειτουργία και καθαριότητα οχημάτων.

• Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Τήρηση Δελτίου Κίνησης Οχήματος.

• Διεκπεραίωση καθηκόντων κλητήρα, περιλαμβανομένης της διεκπεραίωσης ταχυδρομείου και διανομής αλληλογραφίας, μεταφοράς επιστολών και άλλων εγγράφων εντός και εκτός γραφείων ΜΑΕΕ.

• Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών με τη θέση καθηκόντων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

• Εν ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

• Λευκό ποινικό μητρώο.

• Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

 

Πέραν των πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα:

• Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

• Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

 

Σημειώνεται ότι η ΜΑΕΕ δεν καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα μετάβασης και διαμονής στις Βρυξέλλες καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ή/και μετέπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, καθώς και αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών σ’ ότι αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, στην ταχυδρομική διεύθυνση 'Permanent Representation of Cyprus to the EU, Av. Cortenbergh 61, 1000 Brussels', υπόψη της κας Μαριγώς Μαρώση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmarosi@mfa.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.