7 Δεκ. 2021 - Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου για στέγαση του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρεται να ενοικιάσει γραφειακούς χώρους στη Λευκωσία για σκοπούς προσωρινής στέγασής του κατά τη διάρκεια των προγραμματιζόμενων κατασκευαστικών εργασιών. Ως εκ τούτου, ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακούς χώρους κατά προτίμηση επιπλωμένους οι οποίοι να πληρούν τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται πιο κάτω. Η περίοδος ενοικίασης ορίζεται σε τουλάχιστον (3) χρόνια. Το κτίριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο 2022. Στη συνέχεια, της λήξης της περιόδου ενοικίασης, μπορεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών να αγοραστεί από τον ενοικιαστή και το ποσό που θα έχει πληρωθεί μέχρι τότε να συνυπολογιστεί στο ποσό αγοράς.

2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του ακινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

(α)   υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος

(β)   αξιολόγηση των δηλώσεων που θα υποβληθούν

(γ)   διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που θα επιλεγεί

(δ)   κοινοποίηση της απόφασης για ενοικίαση του ακινήτου

(ε)  επιστολή από την υπηρεσία για δέσμευση ενοικίασης που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα το ακίνητο με βάση τις απαιτήσεις, και

(ζ)    υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης του ακινήτου.

3. Το ακίνητο πρέπει να έχει ήδη ανεγερθεί ή θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση και χρήση από το Υπουργείο Εξωτερικών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής του προσύμφωνου ενοικίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία περιλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τυχόν κτιριακών τροποποιήσεων που θα ζητηθούν ώστε το ακίνητο να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον ιδιοκτήτη, με κόστος του ιδίου και με βάση τις κτιριολογικές απαιτήσεις.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4. Το υπό ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να είναι επιπλωμένο, συνολικού εμβαδού 5000 τ.μ., με απόκλιση ±10%. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 150 χώρους στάθμευσης εργαζομένων και επισκεπτών. Οι γραφειακοί χώροι καθορίζονται στον Πίνακα Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.

5. Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στο ευρύτερο κέντρο της Λευκωσίας.

6. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία άδειες και Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Πιστοποιητικό Έγκρισης με Σημειώσεις για στέγαση γραφείων, όπως αυτό ορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, πριν την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου που θα προηγηθεί της παράδοσης του ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι, δεν θα γίνει κατοχή του ακινήτου ή πληρωμή ενοικίου αν δεν παραδοθεί εκ των προτέρων στον Ενοικιαστή το Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Πιστοποιητικό Έγκρισης με Σημειώσεις της οικοδομής. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης του Πιστοποιητικού Έγκρισης ή του Πιστοποιητικού Έγκρισης με Σημειώσεις και των αναγκαίων αδειών, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα ανάκλησης της απόφασής του για την ενοικίαση του ακινήτου, ή τερματισμού/ διακοπής της σύμβασης.

7. Ο διαχωρισμός των χώρων του ακινήτου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει του Πίνακα Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, καθώς και ενδεικτικών σχεδίων που θα ετοιμαστούν από τα αρμόδια Τμήματα βάσει του εν λόγω πίνακα και του υπό αξιολόγηση ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι, οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για το διαχωρισμό θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τα πιο κάτω:

 • να διαθέτει κατάλληλους χώρους για την κυκλοφορία των χρηστών, τους απαραίτητους χώρους υγιεινής (τουαλέτες για άνδρες, γυναίκες και για άτομα με αναπηρία), βοηθητικούς χώρους κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • να διαθέτει μικρές κουζίνες σε όλους τους ορόφους για εξυπηρέτηση του προσωπικού.
 • να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και διακίνησης σε άτομα με αναπηρία.
 • να διαθέτει σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης, ανελκυστήρα, δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικών συστημάτων, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης.
 • να καλύπτεται από συστήματα ασφαλείας (σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης κλπ), ως αυτά θα ζητηθούν τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β΄. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει πιστοποιητικό τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης Β, ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό απόδοσης τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης Β πριν από την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου, αφού προηγουμένως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εξασφάλισή του με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης πιστοποιητικού απόδοσης Β, πριν από την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της απόφασής της για την ενοικίαση του ακινήτου. Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Α, αυτό θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • να διαθέτει τουλάχιστον 140 χώρους στάθμευσης για το προσωπικό και 10 χώρους στάθμευσης επισκεπτών.

9. Η απόφαση για τελική επιλογή ακινήτου, τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη με τις ελάχιστες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών, κατάλληλα βεβαιουμένων, συγκεκριμένα της Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές στο ακίνητο για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των αρμόδιων αρχών, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν πριν την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου, και το κόστος των αλλαγών/κατασκευών θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Οι πρότυπες/ τυπικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές από τα εν λόγω Τμήματα/Υπηρεσίες μπορούν να ζητηθούν.

10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προτού λάβει απόφαση για επιλογή ακινήτου, θα πραγματοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις στα προσφερόμενα ακίνητα, ούτως ώστε να εξετάσει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις υπό αναφορά ανάγκες.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

11. Στη Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται το προτεινόμενο ενοίκιο ανά μήνα και ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και το συνολικό ετήσιο ενοίκιο (€/τ.μ.). Σε περίπτωση έξτρα χρέωσης για τους χώρους στάθμευσης ή για αποθηκευτικούς χώρους οι τιμές που θα προσφερθούν θα πρέπει να αναφέρονται ανά χώρο στάθμευσης.

12. Στο προτεινόμενο ενοίκιο θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση που θα γίνεται στο κτίριο. Περαιτέρω, στη συντήρηση θα περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπετασμάτων/ υαλοπινάκων, καθώς και επιδιορθώσεις στο κτίριο σε ζημιές οι οποίες οφείλονται σε φυσική φθορά ή από λόγους που δεν προκλήθηκαν εξ υπαιτιότητας του χρήστη (π.χ κακοτεχνίες, ελαττωματικές εργασίες κλπ).

13. Το ύψος του ενοικίου θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

14. Πρότυπο κείμενο ενοικιαστηρίου συμβολαίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15. Με τη Δήλωση Ενδιαφέροντος να υποβληθούν σε έντυπη μορφή τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Πιστοποιητικό Έγκρισης ή Πιστοποιητικό Έγκρισης με Σημειώσεις, με βάση τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια των κατόψεων/όψεων και τομών του κτιρίου
 • Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση
 • Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτιρίου
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (τουλάχιστον Κλάσης Β)
 • Ενυπόγραφη Δέσμευση/Δήλωση από συνιδιοκτήτες, σε περίπτωση που το κτίριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη, για συγκατάθεση για την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος και δέσμευση για την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου από τον Συνιδιοκτήτη.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

16. Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην και να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gparaskeva@papd.mof.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22651145 (κ. Γιώργος Παρασκευά).