25 Φεβ. 2021 - Aναπόσπαστο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής η εφαμρογή του Ψηφίσματος 1325

Εισαγωγικά σχόλια Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την διαδικτυακή παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ "Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια"

[Η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της σελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών στο Facebook. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη, σε οπτικογράφηση, στο βίντεο που ακολουθεί στο κάτω μέρος]

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενώ την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων κα Αντωνίου σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό αφενός να ανακοινώσουμε από κοινού και επίσημα την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, το οποίο έχει εγκριθεί πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο και, αφετέρου, να ενημερώσουμε για το εν λόγω Σχέδιο, που στόχο έχει την υλοποίηση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». 

Φίλες και Φίλοι,

Όπως είναι ήδη γνωστό, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στις προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική, αποσκοπώντας παράλληλα, μέσω της ανάληψης συναφών δράσεων, στην οικοδόμηση και ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα κράτη σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάποια παραδείγματα αφορούν την ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Κύπρου στο σχεδιασμό πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης την  ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή μας στα διεθνή φόρα και υψηλού επιπέδου συζητήσεις και συνέδρια σχετικά με το θέμα, αποδεικνύοντας εμπράκτως και με απτό τρόπο τη δέσμευσή μας προς την προώθηση της ισότητας. 

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει ενεργά αριθμό προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών σε γειτονικές χώρες, όπως στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη, όπου ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένα προγράμματα.

Από τις δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών δε θα μπορούσε να απουσιάζει η προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών συνεργασιών για την προώθηση της ισότητας. Συγκεκριμένα,  σε  συνεργασία με το Νορβηγικό Υπουργείο Εξωτερικών,  σχεδιάζεται για το Σεπτέμβριο 2021, δράση που αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σε σχέση με την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σε διάλογο με το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών για σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», με την υιοθέτηση συγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αποτελεί ανάμεσα σε άλλα αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό εργαλείο της Εξωτερικής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αξίζει να αναφέρω ότι το Σχέδιο που θα σας παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε πολύ λίγο, έχει διαμορφωθεί μέσα από δημόσιες και πολύ εποικοδομητικές (οφείλω να πω) διαβουλεύσεις με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την Κοινωνία των Πολιτών, υπό τον συντονισμό του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με τέσσερις βασικούς πυλώνες:

-         Συμμετοχή και Ενδυνάμωση,

-         Προστασία,

-         Πρόληψη, και

-         Προώθηση και Ενημέρωση για το Ψήφισμα.

Εντός του πλαισίου που θέτουν οι βασικοί αυτοί πυλώνες, προβλέπεται να αναληφθούν σειρά στοχευμένων δράσεων, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται συστηματικά.

Μέσα από την αναγνώριση του δυσανάλογου και του διαφορετικού αντίκτυπου των εμπόλεμων συγκρούσεων στις γυναίκες και τα κορίτσια, στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων αλλά και στην οικοδόμηση της ειρήνης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το Σχέδιο Δράσης, τίθεται το πλαίσιο για μια συνεκτική, οριζόντια πολιτική, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό να καλυφθούν οι υφιστάμενες αδυναμίες και να παρασχεθεί ουσιαστική προστασία εκεί και όπου χρειάζεται.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να επαναλάβω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, αντιμετωπίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική ως προτεραιότητα, έχει ήδη προχωρήσει στη λειτουργια Μονάδας Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου, όπως επίσης στη θέσπιση και υλοποίηση Πλαισίου Δράσης για την «Προώθηση της Ισότητας μεταξύ Γυναικών και Ανδρών: (με τίτλο) Ενσωματώνοντας τη Διάσταση του Φύλου στην Εξωτερική Πολιτική 2019-2023». Μέσα από το εν λογω Πλαίσιο Δράσης καταγράφονται και υλοποιούνται σειρά δράσεων που αφορούν επίσης την υλοποίηση του Ψηφίσματος 1325 μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής μας πολιτικής.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι οι θετικές συνέπειες από την υλοποίηση του Ψηφίσματος 1325 δεν περιορίζονται στην προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά ενισχύουν παράλληλα την προσπάθεια για πλήρη και ουσιαστική ισότητα, η οποία αναμφίβολα συμβάλει στην ευημερία των κοινωνιών στο σύνολό τους, και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας τη βάση και τις προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη.

Σας ευχαριστώ θερμά.