Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

 

Απαιτούμενα προσόντα

Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σχετικού με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

Καθήκοντα και ευθύνες

 

Επιλεξιμότητα

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας/μόνιμοι κάτοικοι Αμερικής με άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

H εργοδότηση ατόμων που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στις ΗΠΑ και εργοδότηση ως επιτόπιο προσωπικό, περιορίζεται χρονικά από την Αμερικανική νομοθεσία στα 5 έτη (μέγιστο χρονικό διάστημα).

Φοιτητές ή έχοντες άλλη οικονομική ή εμπορική δραστηριότητα στις ΗΠΑ δεν είναι επιλέξιμοι.

 

Μισθοδοσία

Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται σύμφωνα με το γενικό σύστημα κατάταξης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής των ΗΠΑ. Ο/η επιτυχών/ούσα θα τοποθετηθεί στην κλίμακα Grade 5, Step 1, με ετήσιο ακαθάριστο μισθό $39.684.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας τα πιο κάτω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση accounts@cyprusembassy.net μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου 2021.

Αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων θα πρέπει να υποβληθούν επιπρόσθετα και σε έντυπη μορφή κατά το στάδιο της συνέντευξης. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ή/και αίτηση που δεν περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στοιχεία δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Ενημέρωση υποψηφίων

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς ή/και γραπτώς. Οι ημερομηνίες των προφορικών ή/και των γραπτών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Διοίκηση της Πρεσβείας στον αριθμό (+1) 202-462-5772 (ext.4).