Θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, Κυπριακή Πρεσβεία στο Ελσίνκι

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Φινλανδία δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρ. Γραμματέως με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι 2.879,09 ευρώ. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 

Καθήκοντα και ευθύνες

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας τα πιο κάτω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση helsinkiembassy@mfa.gov.cy μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου 2021.

 

Τα σχετικά πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων θα πρέπει να υποβληθούν επιπρόσθετα και σε έντυπη μορφή «hard copy» κατά το στάδιο της συνέντευξης. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ή/και αίτηση που δε θα συνοδεύεται από όλα τα ζητούμενα στοιχεία δε θα ληφθούν υπόψη.

 

Ενημέρωση υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς ή/και γραπτώς. Οι ημερομηνίες των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά.