2 θέσεις Γραφέα/Δακτυλογράφου, Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη

Καθήκοντα και ευθύνη

• Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την/τον Πρέσβη/Μόνιμη/ο Αντιπρόσωπο και το Διπλωματικό Προσωπικό

• Διαχείριση αλληλογραφίας, οργάνωση ταξιδίων και συναντήσεων Πρέσβη

• Χειρισμός θεμάτων πρωτοκόλλου για τον Αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής και το Διπλωματικό Προσωπικό

• Διασφάλιση της ομαλής ροής πληροφοριών μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Διπλωματικής Αποστολής

• Ταξινόμηση και διανομή της καθημερινής αλληλογραφίας

• Καθήκοντα υποδοχής

 

Προσόντα και ικανότητες

• Πολύ καλές οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες

• Γραμματειακές/διοικητικές δεξιότητες

• Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

• Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

• Υψηλό επίπεδο ευθυκρισίας και διακριτικότητας

• Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, MS Office (Word, Excel, MS-Outlook Calendar)

• Σχετική εμπειρία με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

Μισθός

Ετήσιος μεικτός μισθός €30,793 (€2,199.50 x 14)

 

Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση verwaltung@cyprusembassy.at

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται ότι η Πρεσβεία/Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη, θα προβεί σε επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Μόνο όσοι θα επιλεγούν για τη διαδικασία συνέντευξης θα ενημερωθούν.